Organigram

In 1993 is de stichting De Hoornse Schouw opgericht met het doel de Hoornse schouw te behouden voor het nageslacht. Bewust is indertijd gekozen voor de stichtingsvorm omdat het gaat om een ideële doelstelling, waarbij geen winst wordt beoogd. In de oprichtingsacte staat beschreven dat er een bestuur wordt gevormd dat er zorg voor draagt dat de doelstellingen nagestreefd zullen worden.

Het bestuur maakt beleid en stemt dit af met de vrijwilligers die het uitvoeren van het beleid ondersteunen. Deze afstemming gebeurt op formele wijze in de vergaderingen die enkele malen per jaar gehouden worden, maar ook op informele manier tijdens de contacten die plaatsvinden rond het onderhoud aan de schepen.

Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden d.m.v. berichten, verslagen en notities die per post of email worden aangeleverd. Op dit moment zijn er 6 bestuursleden die beschreven taken vervullen, waaronder het voorzitterschap, het secretariaat en het penningmeesterschap.

Voor het bereiken van subdoelen, zoals het welslagen van een restauratieproject of het organiseren van de Schouwendag worden adhoc commissies in het leven geroepen.  De organisatie onderhoudt contacten o.a. met andere stichtingen, die aan ons gelieerd zijn, standsorganisaties, gemeentelijke overheid, dagbladen en leveranciers.

Samengevat kan er gesproken worden over een platte organisatie die bestaat uit het bestuur (6 leden) en daaromheen ongeveer 20 vrijwilligers.

Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.