Over Stichting de Hoornse Schouw

Organisatiestructuur

In 1993 is de Stichting de Hoornse Schouw opgericht met het doel de Hoornse schouw te behouden voor het nageslacht. Bewust is indertijd gekozen voor de stichtingsvorm omdat het gaat om een ideële doelstelling, waarbij geen winst wordt beoogd. In de oprichtingsacte staat beschreven dat er een bestuur wordt gevormd dat er zorg voor draagt dat de doelstellingen nagestreefd zullen worden.

Het bestuur maakt beleid en stemt dit af met de vrijwilligers die het uitvoeren van het beleid ondersteunen. Deze afstemming gebeurt op formele wijze in de vergaderingen die enkele malen per jaar gehouden worden, maar ook op informele manier tijdens de contacten die plaatsvinden rond het onderhoud aan de schepen.

Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden d.m.v. berichten, verslagen en notities die per post of email worden aangeleverd. Op dit moment zijn er 6 bestuursleden die beschreven taken vervullen, waaronder het voorzitterschap, het secretariaat en het penningmeesterschap.

Voor het bereiken van subdoelen, zoals het welslagen van een restauratieproject of het organiseren van de Schouwendag worden adhoc commissies in het leven geroepen.  De organisatie onderhoudt contacten o.a. met andere stichtingen, die aan ons gelieerd zijn, standsorganisaties, gemeentelijke overheid, dagbladen en leveranciers.

Samengevat kan er gesproken worden over een platte organisatie die bestaat uit het bestuur (6 leden) en daaromheen ongeveer 25 vrijwilligers.

Bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is het wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting. De wet vereist dat deze oprichting geschiedt bij notariële akte. Het betreft hier een eenmalige actie waarbij de statuten van de stichting, bv of nv worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de rechtspersoon, het aandelenkapitaal (alleen bij de bv en de nv) en de blokkeringsregeling (alleen bij de bv).

Ook Stichting de Hoornse Schouw heeft een oprichtingsakte, deze kan je inkijken door hieronder op de link te clicken.

 

Wil u onze Stichting steunen?

Stichting de Hoornse Schouw is een onafhankelijke en niet gesubsidieerde non-profitinstelling. Voor de uitvoering van ons werk steunen wij voor het overgrote deel op donaties en giften van instellingen en particulieren. De donateurs vormen het draagvlak, zowel moreel als financieel. Zonder dat draagvlak kunnen wij ons werk niet goed doen.

U kunt ons werk op verschillende manieren steunen:

  • door vriend van de Stichting de Hoornse Schouw te worden voor minimaal € 15, per jaar, ga voor meer informatie naar onze Vriendenpagina of vul het onderstaande formulier in.
  • een éénmalige schenking te doen.
  • in uw testament een bijdrage aan onze stichting op te nemen.

Ons rekeningnummer voor donaties is NL35INGB0006503822 t.n.v. Stichting De Hoornse Schouw 

Onze stichting beschikt over een ANBI verklaring: al uw giften aan ons zijn volledig aftrekbaar van de fiscus. Anbi-statusnummer: 8021.77.025

Financiële jaarverslagen

Elk jaar publiceren wij een jaarverslag met daarin een verslag van onze inkomsten en onze bestedingen. We hanteren als uitgangspunt dat een groot deel van alle inkomsten afkomstig komt van particuliere donateurs en een klein deel zijn inkomsten door vaartochtjes. Voor groot onderhoud kunnen we eventueel subsidie aanvragen.

Donateurs en sponsoren vragen terecht om transparantie. Dankzij hun giften kan Stichting de Hoornse Schouw worden geholpen. Stichting de Hoornse Schouw is in het bezit van de ANBI-status. Anbi-statusnummer: 8021.77.025

Financieel jaarverslag 2012
Financieel jaarverslag 2013
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2019

Financieel overzicht

 

Donateur worden? U krijgt jaarlijks van ons een herinnering

Aanmelding